اغاز به کار همایش بانک

شروع به کار همایش بانک

سیستم مدیریت هوشمند رویداد ، همایش بانک با هدف بهبود امور دبیر خانه ای کنفرانس ها و هوشمند سازی روند ثبت نام و داوری مقالات در آبان ماه 1395 شروع به کار کرد